Sertaç Mehmet Temizel

 

NEO-SPİRİTUALİZM

Bedri Ruhselman'ın "neo-spiritualizm" olarak adlandırdığı ve geliştirdiği bu düşünce yapısını açıklayabilmek için yazdığı çeşitli eserler.

RUH VE KÂİNAT Gayret Kitabevi, İstanbul 1946.

Üç ciltten oluşan eserin 1. Cilt'inde: İnsan ve bilgi, madde ve bilinç, boyut kavramı, matematiksel, fiziksel ve ruhsal boyutlar, dört boyutlu âlem bilgileri, ruh, teozofi ve neo-spiritüalizm açılarından ruh-beden ilişkileri, ölüm, spatyum ve varlıkların ilk spatyum izlenimleri yer almaktadır. 2. Cilt'inde: Enkarnasyon ve ruhların dünyaya nasıl indikleri, tesadüfler, imajinasyon (imgeleme) yeteneği, determinizm, fatalizm ve reenkarnasyon, bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda ve diğer dünyalarda tekâmül ve amacı, perisprinin bedenle ilişkisinin gevşemesi halleri, hipnoz psikolojik ayrışma, ekminezi, dedublman, materyalizasyon, demateryalizasyon olayları ve idrak konuları bulunmaktadır. 3. Cilt'inde ise: Reenkarnasyonun işlevi ve nedenleri hakkında yorumlar, reenkarnasyona aykırı görünen haller, geçmiş yaşamları unutma zorunluluğu ve nedenleri, günlük yaşamda şuursuzluk halleri, reenkarnasyona uygun görünen haller, antipati-sempati, harika çocuklar, olayların dağılımdaki adalet, mutluluk ve felâket kavramları, eski yaşamların bazı belirtileri, eski yaşamlarındaki anıların değeri, hafıza ve hatırlama yetenekleri, deneysel yolla geçmiş yaşamların hatırlanması, dünyaya tekrar geliş fikrini gerçekleştiren animik tezahürler incelenerek, yapıtın sonunda da 42 madde halinde neo-spiritualizmin ilkeleri tanıtılır.

RUHLAR ARASINDA Gayret Kitabevi, İstanbul 1949.

Kitapta, ruhlarla temasın koşulları ve yöntemleri, spatyum yaşamının nitelikleri, intihar edenlerin, katillerin, cimrilerin, hodbinlerin ve avarelerin spatyumdaki durumları; spatyumun ilk aşamasının teşevvüş (şaşkınlık) devrine ilişkin şuursuzluk hali, Allan Kardec'in ruh sınıflandırmasına dair açıklamalar konu olarak işlenir.

MEDYOMLUK ve ruhların dünyamızdakilerle görüşme ve münasebetlerinin Neo-spiritüalizma görüşü ile ilmî izahı, İzmir 1952.

Bedri Ruhselman, Uluslararası Spiritüalizm Federasyonu'nun 1951 Yılı'nda düzenlemiş olduğu Stockholm Kongresi'ne İngilizce olarak yazdığı bir rapor sunar. Bu raporda; insanların maddeyle ilişkileri, algılama biçimleri, perisprinin niteliğine ve işlevine bağlı olarak fiziksel ve fizyolojik yaklaşımlar ele alınır. Bunun yanı sıra spiritizm ve ruhsal tebligat açılarından ruhların dünya ilişkilerinin sınıflandırılması ve insanlarla ruhlar arasındaki ilişkilerin metapsişik, fizyolojik ve fiziksel aşamaları, medyumluk ekseninde neo-spiritualizm görüşüyle açıklanmaktadır. Bu rapor daha sonra 1952 Yılı'nda Türkçe olarak, "Medyomluk ve ruhların dünyamızdakilerle görüşme ve münasebetlerinin neo-spiritüalizma görüşü ile ilmi izahı" adıyla 66 sayfalık küçük bir kitap halinde yayınlanır.

ALLAH Gayret Kitabevi, İstanbul 1950.

Bu eserde bazı bedensiz varlıkların tebliğlerine de dayanılarak; nesnel ve öznel yollarla Allah'ı arama, bu yolda objektif ve sübjektif ruh etkinliklerinin kıymeti, Allah'ı anlama, mutlak kavramı, ilâhi kudret, objektif ve sübjektif araştırma yollarında düşülmesi mümkün hatalar, Allah'ı inkâr ya da ihmal etme, Allah olduğuna ya da Allah ile beraber olacağına inananlar ve Allah duygusu gibi konular neo-spiritualizm görüşüyle işlenir.

MUKADDERAT VE İCABAT Gayret Kitabevi, İstanbul 1953.

Kitap, determinizm ve fatalizm ayrılığı, fatalizme göre mukadderat, illiyet prensibi, ilâhi irade kanunları, doğa yasaları, ilâhi irade yasaları karşısında görgü ve deneyimin rolü, neo-spiritualizme göre mukadderat, mukadderat ve şans, mukadderat ve yaşam sınavı, mukadderat ve reenkarnasyon, mukadderat, icabat ve tekâmül, ölüm ve mukadderat, mukadderat karşısında vicdan ve sorumluluk duygusu, ölüm korkusu ve hesaplaşma kaygısı, insanların dünyada yapmakla yükümlü oldukları vazifeler, nefsaniyet ve hodgâmlık, nefis denetlemesi, mukadderat ve kâinat düzeni konularını içermektedir.

RUH ve KÂİNAT,
Aylık İlmî ve Ahlâkî Psişik Mecmua

Bedri Ruhselman bu dergiyi 1952 ve
1953 Yılları'nda parasızlık sebebiyle ancak
18 sayı yayınlayabilmiştir.

Büyük Tabiat Hâdiseleri Ve Manâları

Bedri Ruhselman, Büyük Tabiat Hâdiseleri Ve Manâları başlıklı bu makalede doğa olaylarını neo-spiritülaist açıdan yorumlar. Broşür olarak basılan ve dağıtılan bu uzun makale, 1959 Yılı'nda İç Varlık Dergisi'nin 72, 73 ve 74. nüshalarında da yayınlanır.

Yüksek İdare Mekanizması ve İlliyet Prensibi

Bedri Ruhselman "Yüksek İdare Mekanizması ve İlliyet Prensibi" başlıklı uzun bir makale kaleme alır. Ve bunun gazetelerde yayınlanmasını ister. Çalışma arkadaşı Dr. Refet Kayserilioğlu yazıyı Milliyet Gazetesi'ne götürür fakat makalenin uzunluğundan dolayı yayınlatamaz. Daha sonra bir akşam gazetesi olan Ekspres'te yayınlanır. Ama Bedri Bey yine de bu makaleyi bir broşür halinde basılmasını ve tüm yurda dağılmasını ister. (Kaynak Güngör Özyiğit, Dr. Bedri Ruhselman Anılar ve Yazılar, Arıtan Yayınevi, İstanbul 2007.) Bu yazının sadeleştirilmiş halini "Yüksek Yönetim Mekanizması ve Nedensellik İlkesi" başlığı altında Ruh ve Dünya III. Cilt, Sayfa 165-174'de okuyabilirsiniz.

Copyright © 2019 Léon Design